نمایش یک نتیجه

چسب کاشت میلگرد کالم

برای قیمت تماس بگیرید
مقاومت فشاري [پس از 7 روز] (N/mm2): 75 تا 80
مقاومت خمشي[پس از 7 روز] (N/mm2): 40
مقاومت كششي[پس از 7 روز] (N/mm2): 235
بهترین دمای نگهداری: کمتر از 35 درجه سانتگراد